Kathmandu                            Patan                             Bhaktapur                          Bodnath                              Pokhara